Sjelmeleed, november 1987

Tekst / Muziek: F. Sloekers

Refrein: 2 x
Vier zunt de Sjelme, oet Heële
Vier zunt, de leéfste kriminele
Vier gunt de show i Heële sjtéle;
En de harte van de luuj, va Heële

Vers 1
De Sjelmetoere, is osz heem
Doa zitte vier, op broeëd en zeem
Mè wént, ut Vasteloavend is:
Dán hóuwe vier, dan hóuwe vierx.
En wént, ut Vasteloavend is:
Dan hóuwe vier: Óp de kis!

Refrein

Vers 2
Vier kieke neer op: Heëlsesj Maàt
Op blomme, vusj en frisje sjlaat
Dat hilt osz jonk, dat maktosz bliej
Mit Kárnaval, mit Kárnavalx.
Mit Kárnaval: Zunt vier vriej!

Refrein

Vers 3
Viér zítte i, de toere vasx.
Gét loere, is vuur osz de sjpas!
Mè óp ut Heëlesj Karnaval:
Dán zúuste osz, dan zúuste oszx.
Mè óp ut Heëlesj Karnaval;
Dan zúuste osz: Eûveral!